ПРОСТРАНСТВЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИТЕ ДВОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ Паркоустройствен проект за обществена, зелена площ „Градините на света“, част от Парк - Остров „Свобода“ гр. Пазарджик