Парк – Остров „Свобода“

Предвидената територия ще бъде ползвана като експозиционен парк, в който гражданите на гр. Пазарджик ще могат да почиват, ползвайки различни по характер активности.

    Парковата композиция ще се развива по ос с направление запад-изток, като в централната и част  са предвидени шест експозиционни площи за шестте обитаеми  континента. Антарктида и Световния океан ще бъдат представени от поредица от три водни площи – фонтани със звук и светлина, завършващи в източния край на парка с лятна сцена и амфитеатър за провеждане на концерти, тържества, открити уроци и семинари с 428 седящи места, разположени в три реда. Сцената, ще бъде оградена от програмируем фонтан, така че в дните в които няма предвидени мероприятия, в определени часове фонтанът ще изпълнява атрактивно водно-музикално-светлинно шоу, което ще привлича посетителите в амфитеатъра.

   От двете страни на главната композиционна ос са разположени зони за спокоен отдих и разходки, съчетани с научно-познавателни елементи, разположени в 8 по-големи експозиционни площи под формата на геопластики, наклонени към главната композиционна ос с цел осигуряване на оптимално възприятие от човешки ръст. В тях могат да бъдат експонирани елементи характерни за класическите градини по света, примерно: Японска градина, Италиански ренесанс, Френски класицизъм, Английски паркове, Арабски градини… Българска градина и т.н. Те са съчетани и с обходни алеи за разходка и разглеждане на експозициите от всички страни. Този обходен маршрут преминава и около амфитеатъра, като там се дублира с обхода на самите трибуни, съчетан с 9 изгледни площадки, където от височина 1.50 м над прилежащия терен ще може да бъде разглеждана система от 9 наклонени и 10 равни експозиционни площи, в които ще бъдат разположени характерни елементи от страни от всички краища на земното кълбо. Вторият маршрут, на ниво терен, ще обикаля амфитеатъра с по-голям периметър и по-начупена линия на движение, като ще дава възможност за по-продължителна, спокойна разходка и непосредствено наблюдение на експозициите. Концентричното разположение на тези площи около амфитеатъра, дава възможност те да бъдат допълвани в бъдеще, в случай че има интерес от още държави да експонират своите традиции в градинско-парковото изкуство.

    Непосредствено до амфитеатъра, от север е предвиден и кръгъл „сух фонтан“ в настилката, който би могъл да играе ролята и на воден часовник. Той ще бъде още един притегателен център в парковата композиция, и ще представлява интерес за всички възрастови групи по всяко време на денонощието.

   В началото на композиционната ос, при основния вход на парковата площ, от север, на мястото на съществуващо бистро е предвидено изграждането на павилион-кафе. Към него е предвидено и пространство за разполагане на маси към кафето, както и детска площадка с пясъчник, и ударопоглъщаща настилка, като пространството може да бъде ползвано и за детски парти център, или детски занимални на открито.

   В най-общи линии, предложената композиция предлага възможности за отдих, атракции, детски игри и разбира се най-вече културно-познавателни дейности.

  Теренът е изключително равнинен и позволява планирането на алейна мрежа съобразно всички изисквания на достъпната среда. Амфитеатърът и разположените по периферията му изгледни площадки, също са достъпни посредством рампи от двете страни на трибуните.

  • ДАТА: ноември, 2022
  • КЛИЕНТ: Община Пазарджик

Related Works