Приятели, излезе от печат книгата на ланд.арх.Веселин Рангелов ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛИЩАТА Ръководство за проектиране.
Целта на ръководството е да се подпомогне практическата подготовка на студентите от специалност „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет. Предназначено е за проектантската дейност в рамките на дисциплината „Паркоустрояване на селищата“.
В методическо отношение, материалът е групиран в четири основни части. То допълва лекционния курс и подпомага провеждането на упражнения по дисциплината с разработването на предвидените по учебен план курсови проекти.

  •   В първата част е представен обзор на нормативните изисквания за осъществяване на паркоустройствени мероприятия в населените места. Онагледен е с примера на Общия градоустройствен план на гр. София в контекста на действащата нормативна уредба (ЗУТ, ЗУЗСО и поднормативните актове Наредба № 4, Наредба №7, Наредба №8, Наредба за изглаждане и опазване на зелената система на Столична община и др.).
  •   Във втората част са разгледани специфични особености на отделните фази на проектиране и тяхното съдържание.

 

  •   В третата част е представено съдържанието и графикът на семестриалните занятия. Ръководството е съобразно утвърдения учебен план за дисциплината „Паркоустрояване на селищата“, изучавана от студентите в специалност „Ландшафтна архитектура“ на Лесотехническия университет.

 

  •   В четвъртата част са поместени задания за три курсови проекта, предвидени по учебен план за дисциплината. Разгледани са специфични особености и принципни постановки, разясняващи съответните теми и подпомагащи разработването на цялостен паркоустройствен проект.
    Тази част е онагледена с примерни студентски проекти към всяка курсова задача.

                                                                                      * * *
Ръководството е предназначено основно за студентите от специалност „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехнически Университет, но то може да бъде ползвано и от други студенти в инженерни специалности или ученици от профилирани в тази област гимназии.

 

 

ПРОСТРАНСТВЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИТЕ ДВОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ АТЛАС. Сборник помощни материали при изучаването на българските манастирски комплекси